ตารางสรุปข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ (ข้อมูลจำนวนประชากรจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ที่ ช่วงอายุ จำนวนประชากรในช่วงอายุ จำนวนผู้เรียน จำนวนผู้เรียน สศศ. คิดร้อยละ
1 อายุ 3-5 ปี (อนุบาล) 22,934 17,624   76.84

2

อายุ 6-11 ปี (ประถม)

49,203

50,011

101.64

3

อายุ 12-14 ปี (ม.ต้น)

25,918

31,960

123.31

4

อายุ 15-17 ปี (ม.ปลาย/ปวช.)

26,077

31,562

121.03

5

อายุ 18 – 21 ปี (ป.ตรี/ปวส.)

44,392

11,492

25.88

รวม

168,402

142,862

84.83

รวมทั้งหมด

168,402

144,572

1,710

85.84

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียน ในสังกัด กศน. ระดับชั้น ปวช.-ปวส. นำมารวมในจำนวนประชากร อายุ 15 -17 ปี (122 คน)

ข้อมูลสถานศึกษา


อำเภอ

สพป.ลบ.1

สพป.ลบ.2

สพม.5

สช.

กศน.

สอศ.

สกอ.

สศศ.

สถ.

วธ.

พศ.

รวม

เมืองลพบุรี

60

0

6

14

1

7

2

2

8

1

0

101

โคกเจริญ

0

12

2

1

1

0

0

0

0

0

0

16

โคกสำโรง

36

0

2

3

1

2

0

0

4

0

0

48

ชัยบาดาล

0

43

3

4

1

2

0

0

1

0

1

55

ท่าวุ้ง

25

0

2

4

1

0

0

0

2

0

0

34

ท่าหลวง

0

16

1

1

1

0

0

0

0

0

0

19

บ้านหมี่

39

0

3

4

1

0

0

1

3

0

0

51

พัฒนานิคม

0

28

3

2

1

1

0

0

0

0

0

35

ลำสนธิ

0

14

1

0

1

0

0

0

0

0

0

16

สระโบสถ์

0

10

1

1

1

0

0

0

0

0

0

13

หนองม่วง

0

16

1

3

1

1

0

1

1

0

0

24

รวม

160

139

25

37

11

13

2

4

19

1

1

412

ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกสังกัด


ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน/นักศึกษา

ในสังกัด

นอกสังกัด

รวม

สพป.ลบ.1

สพป.ลบ.2

สพม.5

สช.

กศน.

สอศ.

สกอ.

สศศ.*

สถ.

วธ.

พศ.

เตรียม อ.

0

0

0

213

ช่วงชั้น

 

0

แบ่งบกพร่อง

0

0

 

213

อ.1

465

259

0

1,757

 

0

772

0

 

3,253

อ.2

1,999

1,894

0

2,115

 

0

805

0

 

6,813

อ.3

2,422

2,226

0

2,285

 

0

625

0

 

7,558

รวมก่อนประถม

4,886

4,379

0

6,370

 

0

2,202

0

 

17,837

ป.1

2,584

2,403

0

2,576

 

0

721

0

 

8,284

ป.2

2,437

2,381

0

2,420

 

0

658

0

 

7,896

ป.3

2,518

2,277

0

2,523

 

0

684

0

 

8,002

ป.4

2,648

2,430

0

2,523

 

0

678

0

 

8,279

ป.5

2,740

2,525

0

2,504

 

0

654

0

 

8,423

ป.6

2,837

2,559

0

2,623

 

0

644

0

 

8,663

รวมประถม

15,764

14,575

0

15,169

464

 

0

4,039

0

 

50,011

ม.1

1,014

1,253

3,699

2,367

 

 

 

247

592

52

13

9,237

ม.2

1,000

1,277

3,663

2,443

 

249

618

70

18

9,338

ม.3

957

1,123

3,614

2,263

 

244

595

57

19

8,872

รวม ม.ต้น

2,971

3,653

10,976

7,073

4,513

 

740

1,805

179

50

31,960

ม.4

0

68

3,617

678

 

 

 

92

130

85

12

4,682

ม.5

0

46

3,524

631

 

86

159

61

10

4,517

ม.6

0

31

3,538

578

 

35

141

52

12

4,387

รวม ม.ปลาย

0

145

10,679

1,887

6,998

 

213

430

198

34

20,584

ปวช.1

 

 

 

 

 

 

 

4,413

 

 

 

 

4,413

ปวช.2

 

 

 

 

3,140

 

 

 

 

3,140

ปวช.3

 

 

 

 

3,303

 

 

 

 

3,303

ปวส.1

 

 

 

 

2,875

 

 

 

 

2,875

ปวส.2

 

 

 

 

2,627

 

 

 

 

2,627

รวม อาชีพ

 

 

 

 

122

16,358

0

 

 

 

16,480

ป.บัณฑิต

 

 

 

 

0

0

รับสมัคร

 

 

รับสมัคร

ป.ตรี

 

 

 

 

0

212

5,598

 

170 

 

5,980

ป.โท

 

 

 

 

0

2

0

 

 

2

ป.เอก

 

 

 

 

0

8

0

 

 

8

รวม ป.

 

 

 

 

0

222

5,598

 

170 

 

5,990

รวม

23,621

22,752

21,655

30,499

12,097

16,580

6,551

8,476

547

84

142,862*

รวมสังกัด

23,621

22,752

21,655

30,499

12,097

16,580

6,551

1,710

8,476

547

84

144,572

ข้อมูลจำนวนนักเรียนสายอาชีพแยกกลุ่มการเรียน


ระดับ

ช่างอุตสาหกรรม

พาณิชยฯ/บ.ธุรกิจ

หัตถกรรม/ศิลปกรรม

คหกรรม

เกษตรกรรม

เวชกรรม

ประมง

เทคโนโลยี/การสื่อสาร

อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

นาฏศิลป์

รวม

ปวช.1

2,646

1,403

130

106

144

0

0

0

33

0

0

4,462

ปวช.2

1,775

994

76

77

196

0

0

0

22

0

0

3,140

ปวช.3

1,928

1,056

86

72

133

0

0

0

28

0

0

3,303

ปวส.1

1,573

1,056

4

67

106

0

0

65

4

0

0

2,875

ปวส.2

1,533

872

2

57

103

0

0

54

6

0

0

2,627

กศน.

ไม่มีการจำแนก

122

รวม

16,529

ข้อมูลจำนวนนักเรียนอุดมศึกษาแยกกลุ่มการเรียน


ระดับ

ครุศาสตร์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

อุตสาหกรรม

มนุษยศาสตร

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปศาสตร์

ศิลปศึกษา

ป.บัณฑิต

รวม

ป.ตรี ปี 1

176

32

126

190

404

524

6

217

9

41

รับสมัคร

1,725

ป.ตรี ปี 2

192

42

132

166

438

489

3

203

9

35

1,709

ป.ตรี ปี 3

154

0

109

104

428

461

2

211

11

31

1,511

ป.ตรี ปี 4

161

0

52

50

249

130

6

178

5

28

859

ป.ตรี ปี 5

29

0

8

5

30

17

3

17

0

33

142

ป.ตรี เกินกว่า

10

0

1

0

9

4

2

6

0

2

34

ป.โท

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

ป.เอก

7

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

8

รวม

730

74

428

515

1,558

1,625

24

832

34

170

รับสมัคร

5,990

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่อง


สังกัด

การมองเห็น

การได้ยิน

สติปัญญา

ร่างกาย/สุขภาพ

ทางการเรียนรู้

การพูด/ภาษา

พฤติกรรม/อารมณ์

ออทิสติก

พิการซ้อน

รวม

สพป.ลบ.1

6

8

2

5

82

46

23

23

1,381

496

15

5

32

7

37

7

30

11

2,216

สพป.ลบ.2

4

8

4

0

111

127

26

18

2,063

2,551

12

16

8

12

22

12

18

16

5,028

สช.

6

19

0

0

1

2

1

1

6

1

0

0

2

0

2

1

37

28

107

สศศ.

18

0

110

58

340

124

100

19

80

38

10

0

22

5

171

23

62

6

1,186

สอศ.

1

1

0

1

3

0

6

5

4

0

0

0

6

0

4

0

1

0

32

วธ.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

รวม

36

36

116

64

537

299

156

66

3,534

3,086

37

21

70

24

236

43

148

61

8,570

*หมายเหตุ จำนวนนักเรียนสังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 สังกัด สศศ. ไม่มีการเก็บจำนวนนักเรียนแยกชาย/หญิง (รวมในชาย)

จำนวนเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษากลางคัน


ระดับชั้น

ฐานะยากจน

มีปัญหาครอบครัว

สมรสแล้ว

มีปัญหาปรับตัว

ต้องคดีถูกจับ

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ

ตามผู้ปกครอง

หาเลี้ยงครอบครัว

กรณีอื่น ๆ

รวม

ป.ต้น

0

0

0

2

0

0

4

1

0

0

0

0

20

24

1

0

9

5

66

ป.ปลาย

0

0

0

2

0

0

3

1

0

0

0

0

22

27

0

0

6

2

63

ม.ต้น

2

1

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

63

50

0

0

5

4

131

ม.ปลาย

0

1

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

19

21

2

1

8

1

57

ปวช.

6

7

46

30

0

0

25

17

0

0

0

1

33

14

30

15

159

129

512

ปวส.

0

5

18

26

0

0

4

0

0

0

1

0

0

1

7

3

47

22

134

อุดมศึกษา*

6

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

รวม

14

24

64

62

0

0

41

22

0

0

1

1

157

137

40

19

234

163

979

*หมายเหตุ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในสังกัด สกอ.
จำนวนบุคลากรแยกสังกัด


สังกัด

ผู้บริหาร

ครูผู้ช่วย

ครู (คศ.1)

ครู (คศ.2)

ครู (คศ.3)

ครู (คศ.4)

ครู (คศ.5)

ครู อัตราจ้าง/ครูจ้างสอน

ครู พนักงานราชการ

รวม

จำนวนนักเรียน

อัตราส่วน

สพป.ลบ.1

142

1,448

0

0

1,590

23,621

1 : 14.85

สพป.ลบ.2

113

181

350

201

521

2

0

0

0

1,368

22,752

1 : 16.63

สพม.5

45

148

237

307

430

2

0

149

0

1,318

21,655

1 : 16.43

สช.*

64

456

1,032

 

 

 

 

106

 

1,658

30,499

1 : 18.39

กศน.*

11

27

4

3

7

0

0

115

0

167

12,097

1 : 72.43

สอศ.

45

75

322

101

69

1

0

123

0

736

16,580

1 : 22.52

สกอ.

1

3

38

0

0

0

0

0

0

334

16,551

1 : 19.61

สศศ.

6

22

20

20

4

0

0

6

 

189

1,710

1 : 9.04

สถ.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

8,476

N/A

วธ.

7

5

20

45

0

0

0

16

0

66

547

1 : 8.28

พศ.

1

0

2

0

0

0

0

16

0

19

84

1 : 4.42

รวม

435

2,360

2,057

655

1,056

7

0

531

0

7,445

144,572

 

หมายเหตุ    N/A ยังจัดเก็บได้ไม่ครบสมบูรณ์
*หมายเหตุ  1. ในข้อมูล สช. ครูผู้ช่วย คือครูที่ไม่ได้รับการบรรจุ, ครู คือครูที่ได้รับการบรรจุ
2. ในข้อมูล กศน. ครูอัตราจ้าง คือครู กศน.ตำบลและครู ศรช., ครูผู้ช่วย คือครูอาสาสมัคร